๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
379

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมี…พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล,ผศ. ประธานกรรมการ ผศ.จักรแก้ว นามเมือง กรรมการ และผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here