๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา

0
769


วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 คณะครุศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัมนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้่ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม AD -907 (ประภาประจักษ์ ศุภนิติ) มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า จำนวน ๒๓ สถาบัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และมี ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ เลขานุการโครงการ เป็นผู้เข้าร่วมการนำเสนอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here