๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศ ไหว้ครูและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
663


วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศ ไหว้ครูและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานในพิธีจุดธูปเทียน และนำบูชาพระรัตนตรัย
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ถวายรายงาน
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนิสิต ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ และ บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู”
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ผู้แทนนิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู นำกล่าว “ไหว้ครู และมอบตัวเป็นศิษย์”
ผู้แทนนิสิตใหม่ถวายพานพุ่มแด่ประธานในพิธี และผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
กล่าวปิดกิจกรรมและนำบูชาพระรัตนตรัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here