คณะครุศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาตำราหมวดวิชาชีพครู” และ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : ระดับหลักสูตร”

0
439

21 เม.ย. 60 คณะครุศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาตำราหมวดวิชาชีพครู” และ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : ระดับหลักสูตร” โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายางาน ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ” พร้อมด้วย คณาจารย์จากทุกวิทยาเขตเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here