วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินโครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน”

0
702

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินโครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน” นิสิตชั้นปี ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการโครงการ มี นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ดังนี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรที่มีการดำเนินการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.๑ ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ๖ ด้าน คือ ๑. ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ๒. ให้มีความรู้ ๓. ให้มีทักษะทางปัญญา ๔. ให้มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕. ให้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖. ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้

โครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน” นิสิตชั้นปี ๓ จึงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงวัตถุประสงค์รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒
๒. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกโรงเรียนในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และในการออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา
๓. เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน
๔. เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงความสำคัญในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน
๖. เพื่อให้นิสิตได้เตรียมตัว วางแผน ในการพิจารณาและประสานงานโรงเรียนในการขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา

ลักษณะกิจกรรม
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน” โดย…ผู้แทนจากรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มี ดร.เกษม แสงนนท์ ดำเนินรายการ
ฟังการชี้แจง เรื่อง “เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และแนวทางการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ และ ๒” โดย…คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ และนายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

โครงการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน ๙๓ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ รูป/คน
๒. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๒๕ รูป/คน
๓. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๒๖ รูป/คน
๔. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๙ รูป/คน
๕. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว จำนวน ๓ รูป/คน

เริ่มโครงการเวลา ๑๓.๐๐ น.
ปิดโครงการเวลา ๑๖.๐๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here