๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
664

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*********
โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
นิสิตส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ถวายรายงาน
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
กล่าวต้อนรับนิสิต ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ และ บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักธรรมสำหรับครู”
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลพร้อมคณะ บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ระบบทะเบียนและวัดผลกับการศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน โดย…นิสิตหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ ๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู”
โดย…รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเป็นครูกับการศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู”
โดย…รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” โดย…อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
กล่าวปิดกิจกรรมและนำบูชาพระรัตนตรัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here