๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ ส่วนหอสมุดกลาง

0
546

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและรับการใช้ห้องสมุด ชมห้องสมุด สิ่งสนับสนุนและสิ่งบริการการเรียนรู้ของห้องสมุด ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้ มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ แนะนำการใช้ห้องสมุด และนำชมห้องสมุด
โดยมี อ.สายหยุด มีฤกษ์ เป็นผู้ดูแล มีนิสิตทั้งหมดจำนวน ๕๑ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here