๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จัดงาน “๕๗ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก”

0
1185

คณะครุศาสตร์ จัดงาน “๕๗ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
********* *** *********
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักเรียน พร้อมกันที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวม โซน C
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ – พิธีทำบุญครบรอบ ๕๗ ปี การก่อตั้งคณะครุศาสตร์และทำบุญอุทิศให้อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีอุปการคุณ

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. – พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางมาถึงห้องประชุม จุดธูป เทียน และนำบูชาพระรัตนตรัย
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ถวายรายงาน
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มอบเกียรติบัตร,ทุนการศึกษา,
ถวายผ้าไตรจีวร กล่าวให้โอวาท เปิดงาน ๕๗ ปี ครุศาสตร์ และ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์
ยุคดิจิทัล”

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุและสามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป
– ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตคฤหัสถ์ รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฏเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู” โดย…ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตำรา รายวิชาชีพครู” ดำเนินรายการโดย…รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธิถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนบุญนิธิพัฒนาคณะครุศาสตร์
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี กล่าวปิดโครงการและกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here