๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

0
797

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ C๕๑๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี…ผู้บริหารและผู้แทนหลักสูตรจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุม ๔๕ รูป/คน
ณ ห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิมประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here