๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
563

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มี…พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ตลอดถึงมีอาจารย์ประจำหลักสูตร คณาจารย์ และอาจารย์นิเทศก์ รวมกันให้ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน”
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑) เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต แผนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
๒. เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจกระบวนการ วิธีการ การบันทึกประสบการณ์ ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
๓. เพื่อให้นิสิตได้รู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนิสิตในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
๔. เพื่อให้นิสิตเกิดความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
ลักษณะกิจกรรม
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน” โดย…คณาจารย์ อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ และ ฟังการชี้แจ้ง เรื่อง “เอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑” โดย…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/ผู้อำนวยการหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๔ รูป/คน ประกอบด้วย
๑) นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๒๓ รูป/คน
๒) นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๒๘ รูป/คน
๓) นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๓๐ รูป/คน
๔) นิสิตสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา จำนวน ๓ รูป/คน
๕) ผู้บริหาร อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here