๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา : โรงเรียนวัดศรีสุดาราม

0
856


ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา : โรงเรียนวัดศรีสุดาราม”
ณ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. นายสุริยา ลุนหงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุดาราม
ประธานในพิธีจุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. นายสุริยา ลุนหงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุดาราม
กล่าวเปิดโครงการและนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมนำเสนอหัวข้อและโครงร่างนวัตกรรมหรือแผนงานในการพัมนานวัตกรรม)
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผลงานเพื่อขอครูชำนาญการ
โดย…ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ (ครูชำนาญการ คศ.๓) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๓๐ น. ปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. นำเสนอนวัตกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ตามกลุ่มสาระวิชา
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมและปิดโครงการอบรม
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here