วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ในฐานะอาจารย์นิเทศก์และหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

0
778

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ในฐานะอาจารย์นิเทศก์และหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูพี่เลี้ยง

และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยกาารขนิษฐา หิรัญอนันต์สุข, ครูอุบล หุ่นสาระ, ครูคัทรียา อ่อนอำไพ, ครูวันทิพย์ ศรีชัย, และครูธรรมรัตน์ ตลอดถึง คุณครูและ เจ้าหน้าที่โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ที่ได้ดูแลและร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ โดยได้รับนิสิตชั้นปีที่ 5 เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อฝึกทักษะการสอน เพื่อฝึกทักษะความเป็นครู และการนำความรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำหน้าที่ของครู เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

ขอให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จงมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในหน้าที่การงานและในพระพุทธศาสนาตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ

จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here