วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โครงการฝึกอบรม “วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : ขั้นความรู้ทั่วไป

0
708

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดำเนินโครงการฝึกอบรม “วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : ขั้นความรู้ทั่วไป” นิสิตคฤหัสถ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเธียร์เตอร์ ดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการโครงการ มี นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ดังนี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรที่มีการดำเนินการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.๑ ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ๖ ด้าน คือ ๑. ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ๒. ให้มีความรู้ ๓. ให้มีทักษะทางปัญญา ๔. ให้มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕. ให้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖. ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมลูกเสือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนิสิตที่จะออกไปเป็นครูจำเป็นต้องมีทักษะความรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และนำความรู้ กระบวนการลูกเสือไปปรับใช้ ได้ทั้งในการดำเนินชีวิตและในการประกอบวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลูกเสือที่สามารถนำไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้

โครงการฝึกอบรม “วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : ขั้นความรู้ทั่วไป” สำหรับนิสิตคฤหัสถ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นิสิตครูได้รู้ถึงจุดมุ่งหมายและวิธีการของ คณะลูกเสือแห่งชาติ
๒. เพื่อให้นิสิตครูพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองลูกเสือโรงเรียน อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน
๓. เพื่อให้นิสิตครูได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้นิสิตครูสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยการเรียนรู้และปฏิบัติจากสถานที่จริง
๕. เพื่อให้นิสิตครูสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิตด้านความมีระเบียบวินัย เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๖. เพื่อพัฒนานิสิตครูให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ที่กำหนดไว้

ลักษณะกิจกรรม
ฟังการบรรยายพิเศษ วิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : ขั้นความรู้ทั่วไป โดย…นายวิเชียร อวยพร ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ และนายชนะ ยาดี นายกสมาคมค่ายลูกเสือไพรพนา จังหวัดนครนายก

โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน ๑๐๗ คน ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ รูป/คน
๒. นิสิตครู คณะครุศาสตร์ จำนวน ๙๒ คน
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการจากสถานศึกษาอื่น จำนวน ๕ คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here