๓-๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา : โรงเรียนวัดเทพากร

0
851

ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา : โรงเรียนวัดเทพากร”
ณ โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิรัตน์ ขันพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)
ประธานในพิธีจุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิรัตน์ ขันพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)
กล่าวเปิดโครงการและนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไตรสิกขากับการจัดการเรียนรู้”
โดย…พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา”
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมนำเสนอหัวข้อและโครงร่างนวัตกรรมหรือแผนงานในการพัฒนานวัตกรรม)
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา”
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๓๐ น. ปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. นำเสนอนวัตกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ตามกลุ่มสาระวิชา
โดย…คณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมและปิดโครงการอบรม
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร และคณะครูผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๘ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here