อาจารย์นิเทศก์และหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนวัดจักรวรรดิ

0
579

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อาจารย์นิเทศก์และหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูพี่เลี้ยง

และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเสียงพิณธ์ ท้าวแพทย์ ครูสิริจันทร์ จันท์คง, ครูประไพพัตร วังชา, ครูณัฐพร แซ่ตัง, ครูอมรรัตน์ จิตรชื่น, ครูเกษแก้ว ม่วงอ่อน และ ครูชาตรี คีรีเดช ตลอดถึง คุณครูและ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ที่ได้ดูแลและร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ โดยได้รับนิสิตชั้นปีที่ 5 เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อฝึกทักษะการสอน เพื่อฝึกทักษะความเป็นครู และการนำความรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำหน้าที่ของครู

เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

ขอให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนวัดจักรวรรดิ จงมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในหน้าที่การงานและในพระพุทธศาสนาตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ

จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here