๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

0
604


ในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนกุศลศึกษา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฟังการบรรยาย วิชาสื่อและเทคโนโลยีการสอนตามหลักไตรสิกขา โดย…ดร.เกษม แสงนนท์และคณะ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ฟังการบรรยาย วิชาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
โดย…ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์ และคณะ
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. แบ่งกกลุ่มตามสาระวิชาฝึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
โดย…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอนและคณะ
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ตามกลุ่มสาระวิชา
โดย…พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวและคณะ
เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมและปิดโครงการอบรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here