๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

0
548

ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนกุศลศึกษา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีนำบูชาพระรัตนตรัย
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/หัวหน้าโครงการ
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท
พระราชสุตตาภรณ์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลศึกษา กล่าวต้อนรับ
คณะครู ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการ
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ฟังการบรรยาย วิชา หลักไตรสิกขา โดย…พระมหาสหัส ฐิตสาโร,รศ.ดร.และคณะ
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ฟังการบรรยาย วิชา การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
โดย…พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.และคณะ
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฟังการบรรยาย วิชา การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย…รศ.ดร.สมชัย ศรีนอกและคณะ
เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยาย วิชา การบริหารจิตและเจริญปัญญา
โดย…พระราชสุตตาภรณ์,ผศ.ดร.และคณะ
ทั้งนี้ มีผู้บิรหาร คณาจารย์ วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ จากโรงเรียนกุศลศึกษา, โรงเรียนวัดเทพากร, โรงเรียนวัดศรีสุดาราม, โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม ร่วมจำนวน ๕๕ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here