คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
462

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทให้ข้อคิดในการทำงานการดำเนินชีวิต และอวยพรให้ว่าที่พุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์
ณ ห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์นิเทศก์ และนิสิตชั้นปีที่ ๕ (นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๗ รูป/คน
ลักษณะกิจกรรม
– เสนอผลงานวิจัยและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
– ฟังแนวทางและการเตรียมตัวเพื่อสอบบรรจุครูอย่างมีคุณภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here