ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

0
682

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี…ผู้บริหารและผู้แทนหลักสูตรจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุม ๔๕ รูป/คน
ณ ห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิมประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here