ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

0
448

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากรพิเศษ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ นิสิตคณะครุศาสตร์ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๒๕๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here