ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

0
630

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้มี นายเสน่ห์ แสวรัมย์ เจ้าหน้าที่กองแผนงานเป็นวิทยากร โดยมี….ผู้แทนสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้แทนจากหลักสูตรพิเศษ มี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการสอนสังคมศึกษา ๓) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาพุทธบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here