ประชุมคณะทำงานปรับและจัดทำ มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์

0
578

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมคณะทำงานปรับและจัดทำ มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ทั้งนี้ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม มี…อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้แทนหลักสูตร จากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๕ รูป/คน โดยมี…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นกรรมการและเลขานุการคณะทำงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here