ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

0
505


วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ รูป/คน ประกอบด้วย ๑) พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ๒) รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ๓) พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๔) นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ๖) ผู้แทนโรงเรียนบาลีสาธิต ๗) ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ทองประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ๘) รศ.ดร.เรืองเดช ปัณเขื่อนขัติย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะครุศาสตร์ และ ๙)พระมหาทองคำ ฐิตเปโม เลขานุการสำนักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here