ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มจร

0
533

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม อาคารมวก.๔๘ พรรษา มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม จัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมี จำนวน ๕ หลักสูตร คือ
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๕) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยมี…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งมี ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร จากส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เข้าร่วม จำนวน ๑๓๔ รูป/คน เข้าร่วมประชุม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here