วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มี…พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการ ทัั้งนี้ มีคณะกรรมการที่เข้าประชุม จำนวน ๔ รูป/คน ประกอบด้วย ๑) พระปลัดสรวิชญ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ๒) รองศาสตราจารย์ มัณฑรา ธรรมบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓) ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ กรรมการ ๔) นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการและเลขานุการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here