ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

0
701

 

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ C๕๑๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้มี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here