คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมการคุรุสภา

0
568

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและผู้แทนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ ๒ คุรุสภา
ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here