โครงการปฐมนิสิตก่อนออกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

0
417

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิสิตก่อนออกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดดังนี้
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานในพิธีจุดเทียน ธูป และนำบูชาพระรัตนตรัย
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชการ กล่าวรายงาน
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้โอวาท
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๒๐ น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิปัสสนากรรมฐานกับการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัย”
โดย…พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เวลา ๑๔.๒๐-๑๕.๑๐ น. ฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง “วิปัสสนากัมมัฏฐาน : บ่อเกิดของความสุข และปัญญา”
โดย…พระราชสิทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
เวลา ๑๕.๑๐-๑๕.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ให้โอวาท ข้อคิด และอำนวยพรให้กำลังใจ
ประกอบด้วย :
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ชี้แจงรายละเอียดสิ่งที่ต้องเตรียม การเดินทาง และประกาศมหาวิทยาลัย
โดย…พระมหาทองคำ ฐิตเปโม เลขานุการสำนักงานคณบดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here