วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตรื/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งนี้ โดย…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นผู้ติดตามเข้าร่วมประชุม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here