ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

0
651

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ณ อาคารเรียนรวม ชั้น  ๕ ห้อง C512 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้มี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here