ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนองานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

0
739

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนองานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี…พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิจารณาโครงการวิจัย ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๒๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here