โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู “สัมมนานิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา : การติดตามงานวิจัยในชั้นเรียน” นิสิตชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
766

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู “สัมมนานิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา : การติดตามงานวิจัยในชั้นเรียน” นิสิตชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนซี คณะครุศาสตร์ มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู “สัมมนานิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา : การติดตามงานวิจัยในชั้นเรียน”” เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต แผนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการการทำวิจัยในชั้นเรียน และติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
๒. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะด้านวิชาชีพครู การจัดทำแผนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินการเรียนรู้นักเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนออกสอน ปัญหาการสอนและการแก้ปัญหา การปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทหน้าที่ของครู
ลักษณะกิจกรรม
ภาคเช้า
เสวนา เรื่อง “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : ปัญหาและแนวทางแก้ไข” โดย…คณาจารย์ และอาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์
ภาคบ่าย
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ” โดย…ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล และ
พบอาจารย์นิเทศก์และตรวจหัวข้องานวิจัยและงานวิจัยในชั้นเรียน
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครั้งนี้
มีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยากร และนิสิตชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here