รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
          ๑.๑ คุณสมบัติ(ครูโรงเรียนทั่วไป)ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
๑.๑.๑ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
๑.๑.๒ เป็นครูสอนในโรงเรียน
๑.๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบัน หรือสำเนาจ้างระบุ ตำแหน่งครูผู้สอน
๑.๑.๔ สัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร
๑.๑.๕ หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว
๑.๒ คุณสมบัติ(ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ หรือเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (บรรพชิต) ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
๑.๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
๑.๒.๒ เป็นครูสอนในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
๑.๒.๓ คำสั่งแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ หรือ คำสั่งแต่งตั้งเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒. กำหนดการสมัคร
          บัดนี้ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
          วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔. สอบสัมภาษณ์
          วันเสาร์ที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
          ณ อาคารเรียนรวม โซนซี  ชั้น ๒ ห้อง C๒๑๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
          วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๖. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
          วันที่ ๑๔-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
          จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

๗. การสมัคร
          การสมัครสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

. สมัครเรียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
ได้ที่ 
http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
         และส่งเอกสารประกอบการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) มาที่…โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ หรือ

ตัวอย่าง

๒. สมัครด้วยตนเองพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร
ได้ที่… อาคารเรียนรวม โซนซี(ZONE C) คณะครุศาสตร์ ชั้น M ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         ดาว์นโหลดเอกสาร ประกาศ ปฏิทินการรับสมัคร ใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1LPeR28X4Jg_MIAiqp_bYZXb4fPrnc071

๘. แผนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๙. ติดต่อสอบถาม
          พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. โทร.087-330-4711
          พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ โทร.083-307-1215
          อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา โทร.094-350-6464
          ดร.บุญมี พรรษา โทร.084-931-8701
         ลิงค์กลุ่มไลน์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๕)
         ไลน์กลุ่ม : http://line.me/R/ti/g/07i25DAAxO
         QR Code ไลน์กลุ่มผู้สมัครเข้าเรียน :

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here