หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” และ ” พิธีไหว้ครูและกิจกรรมสานสัมพันธ์”

0
1484

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” และ ” พิธีไหว้ครูและกิจกรรมสานสัมพันธ์” ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตใหม่ 1) ทราบเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและของมหาวิทยาลัย 2) ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัว การดำเนินชีวิต การเรียน และการเดินทาง 3) ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน มีความเข้าใจในการเรียนการสอนของหลักสูตร 4) ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการและสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่น 5) ได้ทราบถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของคณะฯ หรือของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นิสิต 6) เตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ ด้านร่างกายและจิตใจในการพัฒนาตนเองเป็นครูไทย ในยุค 4.0
ลักษณะกิจกรรม
1) ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูกับการศึกษายุค 4.0” โดย…พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2) พบปะ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การศึกษาและการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร
4) กิจกรรมสัมพันธ์ สานสายใยพี่รุ่นน้อง
โดยทั้งนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ
โครงการในวันนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ และนิสิตป.บัณฑิต รุ่นที่ 3 และนิสิตใหม่ รุ่นที่ 4 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 321 รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here