คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

0
791

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งประกอบด้วย พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. ประธานคณะกรรมการ, และกรรมการ มีพระอุดมปัญญาภรณ์, พระครูปริยัติปัญญาธร, ผศ.สุพิมล ศรศักดา ,ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา ,ดร.ฐานิดา มั่นคง ,นายศตพล ใจสบาย,และ นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มี….พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here