โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู “ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
1054

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู “ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง C512 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู “ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑” เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต แผนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
๒. เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจกระบวนการ วิธีการ การบันทึกประสบการณ์ ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
๓. เพื่อให้นิสิตได้รู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนิสิตในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
๔. เพื่อให้นิสิตเกิดความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
ลักษณะกิจกรรม
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน” และ “ชี้แจงเรื่องเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑” ผู้บริหารมี ๑) พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ๒) พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๓) อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ๔) รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้อำนวยการหลักสูตรป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
อาจาย์ประจำวิชามี ๑) ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์ ๒) ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ๓) ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ และ มีผู้แทนคณาจารย์ร่วมแสดงความคิด ๑ ท่านคือ ดร.เกษม แสงนนท์
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๔ รูป/คน ประกอบด้วย
๑) นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๒๓ รูป/คน
๒) นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๒๘ รูป/คน
๓) นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๓๐ รูป/คน
๔) นิสิตสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา จำนวน ๓ รูป/คน
๕) ผู้บริหาร อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑๐ รูป/คน
ทั้งนี้มี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท โดย…มีพระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here