สัมมนาวิชาการ “เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
1166

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” นิสิตชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิสิต
๑. ได้รู้และเข้าใจในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการทำงาน ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน เพื่อเตรียมความพร้อม และการเตรียมตัว ในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการทำงาน ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. มีการบูรณาการความรู้และเข้าใจของนิสิตกับ ข้อมูลและเครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริงโดยธรรม และความเป็นจริงโดยโลก
ลักษณะกิจกรรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : การดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการทำงาน” โดย…รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
พบอาจารย์ประจำวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้ง ๔ คณะ มี ๑. พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ดร. อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ ๒. ผศ.สุชน ประวัติดี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ๓. อาจารย์ผดุง วรรณทอง อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และ ๔) อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา และแนะนำกรอบการศึกษาและแนวทางในการเรียนรายวิชา
โครงการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗๓ รูป/คน ประกอบด้วย
๑) คณะพุทธศาสตร์ จำนวน ๓๐ รูป/คน
๒) คณะครุศาสตร์ จำนวน ๘๑ รูป/คน
๓) คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๕๒ รูป/คน
๕) ผู้บริหาร อาจารย์ประจำวิชา และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ รูป/คน
ทั้งนี้มี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ และมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาท และกล่าวปิดโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here