คณะครุศาสตร์ มจร เข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”

0
709

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”
มีผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน ๒ ท่าน คือ นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา ห้วหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ ผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่าย มจร.
สืบเนื่องจากการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และได้ขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ ๕๘๐๑/๑๑๒๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here