ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา และกิจกรรม “พิธีบายศรีสู่ขวัญ”

0
1677

ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการกิจกรรมครั้งนี้ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต แผนงบประมาณโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นิสิตให้ทราบเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ
๒. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัว การดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน มีความเข้าใจในการเรียน การสอนระดับอุดมศึกษา
๔. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี กับ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรภายในคณะ
๕.เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ และคณาจารย์ของคณะ
๖. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นิสิต
๗. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิตบรรพชิต และปรับพื้นฐานความรู้ภาษาบาลีสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิตคฤหัสถ์
ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์
ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเป็นครูวิชาชีพ” โดย…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นครูวิชาชีพ” โดย…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวภาควิชาหลักสูตรและการสอน
พบปะผู้บริหาร และรับฟังหลักคิดและแนวปฏิบัติในการเป็นนิสิตคณะครุศาสตร์
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย…รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนะแนวะการศึกษาและอาชีพครู THAILAND 4.0” โดย…พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ฟังการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” สำหรับนิสิตบรรพชิต หัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ห้อง C512 โดย…ดร.บุญมี พรรษา อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ฟังบรรยาย หัวข้อ “ภาษาบาลีสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” สำหรับนิสิตคฤหัสถ์ ห้อง C413 โดย…พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ป.โท พุทธบริหารการศึกษา
และเสริมความรู้และความเข้าใจ, กิจกรรมเสริมความเป็นครู และกิจกรรมส่งเสริมทางศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง
โครงการครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ และนิสิตใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕๐ รูป/คน
ทั้งนี้ โดยมี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีพระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here