ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

0
827

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

สืบเนื่องจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการในรอบที่ 1 ของแผนงานฯ พบว่า ภายใต้กรอบวิจัยกรอบต่างๆ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน ทางแผนงานฯ จึงประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยในรอบที่ 2 (Selected Topics) ตามกรอบวิจัย ดังนี้

กรอบวิจัยที่ 1 เศรษฐกิจการค้าการลงทุน

 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกหนึ่ง
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ บทบาท และผลกระทบของกองทุนสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น เทมาเส็ก (TEMASEK) คาซานา (Khazanah) เฟลด้า (FELDA) ตะบุงฮัจย์ (Tabung Haji) เพื่อนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการของไทย
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจทางด้านเกษตร และอาหาร หรือมุ่งเน้นสินค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตในภูมิภาค

กรอบวิจัยที่ 2 กฎหมายและการบริหาร

 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบราชทัณฑ์/กระบวนการยุติธรรม การพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขัง รวมทั้งการยอมรับทางสังคมในกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ข้องต้นในบริบทอาเซียน
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศสมาชิกของอาเซียน และอาเซียนบวกหนึ่ง

กรอบวิจัยที่ 3 สังคม

 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาเชิงนโยบายและหามาตรการแนวทางการบริหารจัดการในการรับมือของประเทศไทยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ประเทศ
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาการบริหารจัดการแรงงาน และผู้อพยพ โดยแสดงให้เห็นแนวทางในการจัดเขต สวัสดิการ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และผลิตภาพแรงงานที่เหมาะสม

กรอบวิจัยที่ 4 การศึกษา รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเพื่อแสวงหาโอกาสที่จะร่วมมือกัน

กลุ่มเป้าหมายเพื่อได้รับข้อเสนอโครงการ

 • อาจารย์และนักวิจัย ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัย
 • นักวิชาการ และนักวิจัย ภายใต้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ระยะเวลาโครงการ

1 (หนึ่ง) ปี

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการ (ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ) หรือ โครงการวิจัยเดี่ยว

ข้อปฏิบัติ

 1. ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) ทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยของ สกว. ในหน้าประกาศทุนในเว็บไซต์ของ สกว.
 3. ส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร) จ่าหน้าถึง

  ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  979/17-21 ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน

  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณรพีพร (โทร 02-278-8217) คุณปิยดา (โทร 02-278-8200 ต่อ 8319)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here