ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข

  0
  2203
  หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
   

  ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
  ตำแหน่ง: อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
  สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐
  – ศศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒
  – พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙
  อีเมล์ :
  ไลน์ไอดี :
  เฟสบุ๊ค :