ดร.สุรชัย แก้วคูณ

  0
  566
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
   

  2ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  ดร.สุรชัย  แก้วคูณ

  ๑. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ๒. ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
  ปริญญาเอก พธ.ด. (รัฐประสาสนศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘
  ปริญญาโท พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๒
  ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ๒๕๖๐
  ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการงานสาธารณะ) มหาวิทยาลัยราคำแหง ๒๕๔๙
  ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราคำแหง ๒๕๔๖


  ๓. ประสบการณ์สอน
            ๓.๑) ระดับปริญญาตรี
                     – วิชา วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
  – วิชา วาทการ
  – วิชา ศาสนาทั่วไป
  – วิชา ภาษากับการสื่อสาร
  – วิชา การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
  ๓.๒) ระดับปริญญาโท
                    – วิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ๓.๓) ระดับปริญญาเอก
                     –
  ๔. ผลงานวิชาการ
            ๔.๑ งานวิจัย
                   สุรชัย แก้วคูณ. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องเบญจศีลเบญจธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.
            ๔.๒ หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
                   สุรชัย แก้วคูณ. “หลักการพูดในที่ชุมชน” โรงพิมพ์ห้างหุ่นส่วนจำกัด เซน ปริ้นติ้ง, ๒๕๖๒, ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๗๘-๖๕๗-๘, จำนวน ๙๖ หน้า.
  ๔.๓ บทความทางวิชาการ
  สุรชัย แก้วคูณ. การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (Learning Management according to Buddhist Method in 21st Century). วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (JMHR) ISSN: 2586-9817, ๒๕๖๓.