ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ ทองเกลี้ยง

  0
  2033
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
   

  ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    ผศ.ดร.พิธพิบูลย์  ทองเกลี้ยง

  ๒. ตำแหน่ง                อาจารย์ประจำ

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(จารึกภาษาตะวันออก)พุทธศาสตรบัณฑิต(การศึกษานอกโรงเรียน) ๒๕๓๕

  ๒๕๓๒

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ๔. ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

  ๑)นายพิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ. รายงานการวิจัย : เรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตการดำรงสมณเพศของสามเณรในวัดเขตกรุงเทพมหานคร. ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

            ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี                

  การใช้ภาษาไทยสำหรับครู คณะครุศาสตร์
  วิวัฒนาการของภาษาไทย คณะครุศาสตร์
  ภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย คณะครุศาสตร์
  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์
  การสอนศาสนพิธี คณะครุศาสตร์
  การวิจัยทางการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
  ภาษาบาลีและสันสกฤตที่เกี่ยวกับภาษาไทย คณะครุศาสตร์

      

              ๔.๔.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท

                    

       ๔.๕ เอกสารประกอบการสอน

  ๑) พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ.ภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๕.

  ๒) พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ.เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๘.