ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

  0
  2091
  อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
   

  22๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

  ๒. ตำแหน่ง                อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

  สังกัด  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.  ประวัติการศึกษา

  คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
  Ph.D. (Linguistics) ๒๕๕๖ Culcatta University, India
  M.A. (Linguistics) ๒๕๔๙ Banaras Hindu University, India
  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   

  ๔.  ผลงานทางวิชาการ

  ๔.๑   งานวิจัย

  —-

            ๔.๒   หนังสือ/ตำรา

  —-

            ๔.๓   บทความทางวิชาการ/วิจัย

  —-

            ๔.๔  ภาระงานสอน

                   ๔.๔.๑  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี

  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น คณะครุศาสตร์
  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน คณะครุศาสตร์
  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น คณะครุศาสตร์

   

                   ๔.๔.๒  ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาโท

                    

   

            ๔.๕   เอกสารประกอบการสอน

  ๑) ดร.บุญมี พรรษา.การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕

  ๒) ดร.บุญมี พรรษา.ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕