หลักสูตรคณะครุศาสตร์

หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ (มคอ ๒)
-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 -:-

หลักสูตร ระดับการศึกษา สภาฯ อนุมัติ สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
     พุทธศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนคอมพิวเตอร์) ปริญญาตรี 25/1/2554
      ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 27/7/2550 29/08/2550 30/11/2550 21/03/2555
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ปริญญาโท 1/9/2549 14/9/2553 25/1/2554 9/5/2554

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ -:- ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ ๒ -:-
-:- หลักสูตร การอนุมัติหลักสูตร การรับทราบและรับรองหลักสูตร -:-

 

ที่ รหัส สกอ หลักสูตร ระดับการศึกษา มคอ ๒ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
คณะครุศาสตร์
1 25501851100326       พธ.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 24/10/2557 27/3/2558 3/3/2558
2 25501851110801       พธ.บ.(การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว) ปริญญาตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 1/12/2557 27/3/2558 9/4/2558
3 25501851100271       พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 9/10/2557 27/3/2558 04/1/2558
4 25501851104016       พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี download 2/2556 (14/2/2556) 2/2556 (27/2/2556) 24/10/2557 27/3/2558 3/3/2558
5 25571851103698       ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกาศนียบัตรบัณฑิต download 4/2557 (7/07/2557) 5/2557 (31/072557) 29/4/2558 25/8/2558 24/7/2558
6 25491851100167       พธ.ม.(การบริหารการศึกษา) ปริญญาโท download 4/2555 (18/4/2555) 6/2555 (26/9/2555) 18/4/2556 27/5/2558 20/5/2557
7 25571851103665       พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) ปริญญาโท download 3/2557 (24/4/2557) 3/2557 (29/4/2557) 16/2/2558 22/7/2558 19/5/2558
8 25571851103676       พธ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ปริญญาโท download 3/2557 (24/4/2557) 4/2557 (29/5/2557) 30/1/2558 23/6/2558 30/4/2558
9 25541851102176       พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ปริญญาเอก download 6/2554 (17/7/2554) 5/2554 (31/08/2554) 7/9/2555 04/03/2556 13/06/2556
** สกอ รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร

ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ ๒ (ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘) -:- ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ ๒ -:-
-:- ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ ๒ (ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘) -:-
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

ที่ รหัส สกอ หลักสูตร ระดับการศึกษา มคอ ๒ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
คณะครุศาสตร์
1 25501851100326       ค.บ.(สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
2 25501851110801       ค.บ.(การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว) ปริญญาตรี 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
3 25501851100271       ค.บ.(การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
4 25501851104016       ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 2/2561 (1/2/2561) 3/2561 (27/3/2561)
5       ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
6 25491851100167       พธ.ม.(พุทธบริหารการศึกษา) ปริญญาโท 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)
7       พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) ปริญญาโท
8       พธ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ปริญญาโท
9 25541851102176       พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ปริญญาเอก 3/2560 (2/3/2560) 2/2560 (29/3/2560)