Download

Title Download
แผนการจัดการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  1 files      28 downloads
Download
ข้อมูลลิงค์ แผนการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี คณะครุศาสตร์
  1 files      38 downloads
Download
แผนการจัดการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
  1 files      15 downloads
Download
แผนการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๕๖
  1 files      16 downloads
Download
แผนการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๕๖
  1 files      11 downloads
Download
แผนการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๕๖
  1 files      8 downloads
Download
แผนการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) พุทธศักราช ๒๕๕๐รุ่นที่ ๖๒ รหัส ๕๕๐๑๒๐๒
  1 files      14 downloads
Download
แผนการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี) พุทธศักราช ๒๕๕๐รุ่นที่ ๖๒ รหัส ๕๕๐๑๒๐๒
  1 files      7 downloads
Download
แผนการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) พุทธศักราช ๒๕๕๐ รุ่นที่ ๖๒ รหัส ๕๕๐๑๒๐๒
  1 files      9 downloads
Download
แผนการจัดการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์(หลักสูตรห้าปี)
  1 files      23 downloads
Download
5th International Buddhist Conclave India – The land of the Buddha – พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. (2559)
  1 files      59 downloads
Download
การบริหารประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  1 files      60 downloads
Download
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
  1 files      19 downloads
Download
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
  1 files      18 downloads
Download
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗
  1 files      37 downloads
Download
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๗
  1 files      53 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖
  1 files      287 downloads
Download
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) : ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
  1 files      24 downloads
Download
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
  1 files      7 downloads
Download