ระดับประกาศนียบัตร


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
*****************

 1. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ดังนี้

1.1 คุณสมบัติ(บุคคลทั่วไป)ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้

1.1.1 เป็นครูสอนในโรงเรียน
1.1.2 มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
1.1.3 มีสัญญาจ้างกับสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในปัจจุบัน

1.2 คุณสมบัติ(ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ (บรรพชิต) ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้

1.2.1 เป็นครูสอนในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
1.2.2 มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ

2. กำหนดการสมัคร

บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 1. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

 1. รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม โซนซี  ชั้น 2 ห้อง C313 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวน 35,000 บาทำห

 1. ขั้นตอนการสมัคร
  1. ให้กรอกใบสมัครออนไลน์(ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกข้อมูลออนไลน์)
   กรอกข้อมูล : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiP0VISw0gW7u7MDxBZ6gSocXthEgRw-hA-aADz6auNx17uA/viewform
  2. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือมารับใบสมัครที่สำนักงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
   ดาวน์โหลด
                PDF : https://drive.google.com/file/d/0B7MDF06Y3asGTC1oWnM3SUFWOEU/view?usp=sharing
                Word : https://drive.google.com/open?id=0B7MDF06Y3asGNnBLdUdmY1Y1NlE
 2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะครุศาตร์ ชั้น M ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
 3. แผนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 1. ติดต่อสอบถาม

          พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. โทร.087-330-4711

          พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ โทร.083-307-1215

          อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา โทร.094-350-6464

          ดร.บุญมี พรรษา โทร.084-931-8701

ลิงค์กลุ่มไลน์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๔)

http://line.me/R/ti/g/GIMc3dHF5Q

QR Code ไลน์กลุ่ม :

 1. เปิดเรียน ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560

          ปฐมนิเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

          เปิด  เรียนวันที่ 17 มิถุนายน 2560