16 ส.ค. 2563 : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
413
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและกิจกรรม “ครุศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง”

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และบรรยายพิเศษ
เรื่อง “แนวทางบัณฑิตศึกษา : เพื่อสังคมในยุค New Normal” รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวถวายรายงาน  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา