รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่

  0
  1867
  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
   

  รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
  ตำแหน่ง: อาจารย์/รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
  สังกัด : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – Ph.D. (Soc.Sc.), Magadha University, India, ๒๕๕๐
  – M.A. (Pol. Sc.), Mysore University, India, ๒๕๒๘
  – พธ.บ. (มานุษย-สงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕
  อีเมล์ :
  ไลน์ไอดี :
  เฟสบุ๊ค :