พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ.

  0
  1643
  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
   

  พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ.
  ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
  สังกัด : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา :
  – M.A.(English), Pune University, India, 2549
  – พธ.บ.(ภาษาอักฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543
  อีเมล์ :
  ไลน์ไอดี :
  เฟสบุ๊ค :